مكمل به ماده ای اطلاق می شودكه پزشكان یامتخصصین تغذیه ورزشی برای رفع نیازهای غذائی یاطبیعی فرد ورزشكاریاجبران كمبود بعضی ازمواد مغذی اوتجویز می كنند. مكملها به اشكال مایع یاجامد ( كپسول ، پودرو....) ، بامحتوائی ازیك یاچند تركیب می باشد. بسیاری مكملها با هدف نیروزائی بكارمی روند ومتأسفانه بسیاری ازورزشكاران مكملهارا بی رویه مصرف می كنند، درجای خود وبراساس كاربرد صحیح آن بكارنمی برند،  بعضی اوقات مكملهای تركیبی را استفاده می كنند كه بعضی ازمحتویات آن می تواند مفید باشد وبعضی دیگر حتی اثرمتضاد داشته باشد. لازم است بدانیم كه اغلب مكملها براحتی ازطریق غذاهای طبیعی قابل تأمین شدن هستند و دست آخراینكه بسیاری ازمكملها فاقد اثراتی هستندكه سازندگان آنها ادعا می كنند.

تذکر:

در ورزش های قهرمانی استفاده از هر نوع رژیم غذائی یا مکمل غذائی باید زیر نظر یک تیم پزشکی شامل متخصص تغذیه، پزشک متخصص، پرستار و روانشناس باشد. گاهی یک مکمل غذا که برای ورزشکاران سفارش می شود حاوی موادی است که در آزمایش دوپینگ خود را نشان می دهد و آبروی ورزشکار و تیم او را می برد.

فكركنم یكی از سئوالاتی كه ورزشكاران وحتی افراد عادی جامعه از پزشكان ورزشی می پرسند دررابطه بامكملهای ورزشی باشد. كاربرد مکمل ورزشی محدود بوده وهرگز معجزه نمی كنند. برای مطالعه بیشتروپرداختن به این بحث مهم باید منابعی در اختیار  ورزشكاران قرار داد. آنها نباید بدون  مشورت باپزشكان ورزشی وكارشناسان اهل فن وكارآزموده هرگزاقدام به مصرف خودسرانه مکمل های تقویتی نمایند. یا به اجرای توصیه افراد ناآگاه وسودجو مبادرت کنند. ما سعی می کنیم منابع مورداستفاده جهت نگارش این مقاله را از جزوات وسایتهای آموزشی كمیته بین المللی المپیك وفدراسیون پزشی ورزشی انتخاب کنیم.

مصرف  به جای مكملهـا:

علیرغم مصرف بالای مكملها بین ورزشكاران، تحقیقات نشان می دهد كه اولا" تنهادرموارد معدودی مثل سوء تغذیه وكمبود ویتامین یاماده معدنی خاصی ( مثل كم خونی فقرآهن ) مصرف مكملهامورد پیدامی كند ، ثانیا" برای دستیابی به اهداف فوق تنهاتعداد اندكی ازفرآورده های مكمل عملا" مؤثر می باشندوبعبارتی هرمكمل درمحدوده خاصی كاربردمصرف دارد وثالثا" بسیاری مواقع بدون نیازبه مكمل می توان بایك رژیم غذائی صحیح وكم خرج، كمبودهاراجبران نمود.

مكملهای وپودرهای پـروتئینی:

 این نوع مكملها كه اغلب به شكل پودر عرضه می شوند یكی ازپرفروشترین مكملهااست كه به اشكال مختلف پروتئین كامل، اسید آمینه ویاتركیب آنهاباكربوهیدراتهاوجود دارد كه البته مصرف پروتئین های كامل برتركیبات اسید آمینه ای ارجح است . اگرچه پروتئین عنصری لازم برای رشد وترمیم عضلات می باشد، امامقادیركافی  پروتئین رامی توان ازغذاهای روزمره به دست آورد ودرموارد معمول نیازی به مصرف مكملهابرای تأمین پروتئین موردنیاز نمی باشد. كاربردمكملهای پروتئینی درورزشهای قدرتی واستقامتی ، مراحلی ازبدنسازی ، گاهی درآغاز فعالیت بعنوان ورزشكاردرافرادیكه حجم عضلانی كافی ندارند ( بصورت مقطعی وكوتاه مدت ) وبالاخره درسوء تغذیه اثبات شده است
كاهش چربی وتولید عضلـه ورزشكاران این نوع مكملها را به اصطلح چربی سوز) Fat burner ) هم می گویند، بدیهی است كه مكملهای باچنین عناوینی، مشتری های زیادی رادربازار جذب خود می نماید وتولید كننده های آنهاهم ادعاهای زیادی مبنی برمؤثربودن آنها می نمایند ولی تحقیقات نشان داده كه تاكنون هیچ مكملی با آثارمورد ادعاجهت چربی سوزی وعضله سازی وجود ندارد وشمار زیادی ازداروهای این گروه یادرفهرست مواد ممنوعه قراردارند یاخطرات جدی برای سلامت فرد مصرف كننده بوجود می آورند، بسیاری ازمكملهائی كـــــــه تحت عنوان چربــــــی سوز
به فروش می رسند، مجموعه ای از ال كارنی تین، چیتوزان وكافئین رادربردارند

افزایش منابع انرژی:

 مكمل های این گروه شامل كارنی تین، پیرووات، ریبوز وبعضی ازمحصولات گیاهی نامتعارف است0 هیچیك ازاین مواد اثرات چندانی دربهبود عملكرد نداشته وعلیرغم وجود تبلیغات، شواهد علمی به نفع این مواد وجود نداردت

 اغذیه ودستگاه ایمنی: تجربه وتحقیقات نشان می دهد كه ورزشكاران حرفه ای كه تمرینات سنگینی انجام می دهند به نسبت جمعیت عمومی سیستم ایمنی ( دفاعی ) ضعیف تری دارند و لذا بیشتردرمعرض عفونتها وناخوشیهای خفیف مثل سرماخوردگی می باشند . اكثراین ناخوشیها اغلب خفیف هستند امابهرحال می توانند موجب وقفه درتمرینات ویا ازدست دادن مسابقات شوند، بنابراین بدیهی است كه ورزشكاران ودست اندركاران تیمها درجستجوی موادی برای پیشگیری ازبروز این موارد باشند. احتمالا" بعضی ازمكملهای غذائی، ازجمله گلوتامین، روی، اكیناسه وآغوز می توانند موجب تقویت دستگاه ایمنی شوند ولی شواهد محكمی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. شاید مؤثرترین روش برای كاهش سطح هورمونهای استرس ( كه باعث ضعف ایمنی می شوند ) استفاده از یك رژیم غذائی پركربوهیدرات ( مواد قندی ) واستراحت كافی باشد.

مكملهایی كه برای تقویت استخوانهاومفاصل مصرف می شوند:

 تمرینات سخت وفشرده می تواند موجب فرسودگی استخوانهاومفاصل وساختارهای مرتبط با آنهاشود، البته اگرورزشكاری تغذیه مناسب داشته باشد قاعدتا" نیازی به مكمل جهت تأمین كلسیم یاویتامین دی مورد نیاز بدن خود راندارد وورزشكارانی كه بهرعلت دچاركاهش تراكم استخوان شده اند می توانند بارژیم غذئی مناسب ایــن مشكل رامرتفع سازند. مكملهای حاوی گلوكوزامین، كوندرووابتین ومتیل سولفونیل متان (MSM ) می توانند به قوام وسلامت مفاصل كمك نمایند.
مكملهائی كه احتمالاٌ كارسازهستند دسته بندیهای مختلف برای مكمل های غذائی ومواد نیروزا بكاررفته است. بعضی براساس هدف موردنظر( مثل تقسیم بندی فوق الذكر) وبعضی براساس نوع فعالیت یارشته ورزشی می باشند. بعنوان مثال اصطلاحاتی مثل مكملهای قدرتی یامكملهای استقامتی رابكارمی برند. جدول زیربراساس ادعاهای معمول تولید كنندگان مكملها تهیه شده والبته بطوراكامل موردتأئید مراجع علمی نمی باشد .

مكملهایی كه برسوخت وساز (دستگاههای )انرژی تأثیرمی گذارند:

كراتین،  ال كارنیتین،  بی كربنات سدیم و كافئین.

مكمل هائی كه احتمالا" برتركیب بدن تأثیرمی گذارند پروتئین واسیدهای آمینه پیكولینات كروم
بتاهیدروكسی بنامتیل بوتیرات  ( HMB )
چیتوزان.

 مكملهائی كه احتمالا" باعث حفظ سلامت عمومی ورزشكارمی شوند:

گلوتامین، ویتامین ها و مواد آنتی اكسیدان، جینسینگ.

 

منابع:


-    کاربرد مکمل های تغذیه ای در پزشکی، مترجمان مینا اسماعیلی، هوشیار راد

-    دوپینگ و داروهای غیر مجاز پزشکی. دکتر اباذر حبیبی نیا

-    تغذیه، ورزش و تناسب اندام، ناهید  مترجمان،  سالار کیا، امین پور

تغذیه نوین برای ورزشکاران، دکتر جواد ملکینوع مطلب : تغذیه در فیزیوتراپی، 
برچسب ها : تغذیه در ورزشکاران، مکمل غذایی، مکمل پروتئین ها، مکمل کراتینی،
لینک های مرتبط :


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


کلینیک مجازی فیزیوتراپی مهر
درباره وبلاگ

سلام

این وبسایت به همت اینجانب فیزیوتراپیست علی تاجیک و همسرم فیزیوتراپیست مهسا مظاهری ایجاد گردیده است ، امید است بتوانیم خدمتی به شما دوستان کرده باشیم.
لحظات خوشی را برای شما
ارزومندیم
ایمیل اینجانب :

sir.tajik@yahoo.com

آدرس ما در تلگرام
www.telegram.me/PHYSIOTHERAPISTALITAJIK

مدیر وبلاگ : فیزیوتراپیست علی تاجیک
موضوعات
نظرسنجی
تمایل دارید بیشتر چه مطالبی در این وب سایت مورد بررسی قرار گیردآمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
آپارات
مپ

                    
 
 
 
کپی ممنوع
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات